Накази МР

2022 – 2023 навчальний рік

 

УКРАЇНА
УЛАНІВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ
УЛАНІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ
22032, с.Уланів вул. Соборна 12, Вінницька обл., Хмільницький р-н
тел.(04338) 3-13-92
e-mail: ulaniv.school@gmail.com
Наказ
від 30.12.2022 року № 227 – О
Про затвердження курсової
підготовки педагогічних
працівників Уланівського
ліцею та гімназій філій
за 2022 рік


Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 року №800, зі змінами, внесеними згідно Постанови Кабінету Міністрів Українивід 27.12.2019 року №1133 «Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників», на виконання рішення педагогічної ради від 30.12.2022 року №5

НАКАЗУЮ:
1. Затвердити курсову підготовку педагогічних працівників Уланівського ліцею за 2022 рік (Додаток 1)
2. Затвердити курсову підготовку педагогічних працівників Воронівської гімназії філії Уланівського ліцею за 2022 рік (Додаток 2)
3. Затвердити курсову підготовку педагогічних працівників Пагурецької гімназії філії Уланівського ліцею за 2022 рік (Додаток 3)
4. Затвердити курсову підготовку педагогічних працівників Рибчинецької гімназії філії Уланівського ліцею за 2022 рік (Додаток 4)
5. Затвердити курсову підготовку педагогічних працівників Тарасковецької гімназії філії Уланівського ліцею за 2022 рік (Додаток 5).

Директорка ліцею Людмила БІЛОШКУРСЬКА

=========

УКРАЇНА
УЛАНІВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ
УЛАНІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ
22032, с.Уланів вул. Соборна 12, Вінницька обл., Хмільницький р-н
тел.(04338) 3-13-92
e-mail: ulaniv.school@gmail.com
Наказ
від 27.12.2022 року № 225 – О
Про виконання Державного стандарту з
навчального предмету географія
в 6-11 класах Уланівського ліцею
за І семестр 2022/2023 навчального року


Відповідно до річного , перспективного планів роботи Уланівського ліцею, з метою моніторингу якості знань з навчального предмету географія протягом І семестру 2022/2023 навчального року було здійснено контроль за виконанням державного стандарту в 6 -11 класах. За період здійснення контролю адміністрацією ліцею було проведено наступні заходи: відвідано урокигеографії,здійснено їх аналіз та самоаналіз ,проведено бесіди з учителькою, перевірено необхідну документацію, проведено контрольні роботи. У 6-11 класах навчальний предмет географія викладає Карпінська Л.А.- учителька першої кваліфікаційної категорії, 35 років педагогічного стажу.
Одним із пріоритетних завдань з навчального предмету географія є реалізація засобами освіти ідеї взаємодії людини – природи – суспільства. Особливого значення в сучасному суспільстві надається екологічному вихованню, нетерпимості до руйнації природних ареалів. Зростає роль природничих наук у віднайдені шляхів виходу з екологічної кризи; використання географічних знань у суміжних дисциплінах; демонстрація конкретного застосування знань в житті соціуму; пояснення впливу розвитку суспільства на стан навколишнього середовища.
У 2022/2023 навчальному році вивчення географії у 6 -9 класах здійснюється за навчальною програмою ,Географія. 6-9 класи. Оновлена навчальна програма, затверджена наказом МОН України від 07.06.2017 р. № 804. 10-11 класи затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04. 2018 № 408 у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 28.11.2019 № 1407). У ході співбесіди з учителькою географії було з’ясовано, що вона дотримує ться організаційних, дидактичних, психологічних, психотерапевтичних, санітарно-гігієнічних та етичних вимог проведення уроків. Уроки проводяться за розкладом, відповідно до навчального плану на 2022/2023 навчальний рік. Усі здобувачі освіти забезпечені підручниками. Уроки проводяться відповідно до тематичного планування. У ліцеї функціонує кабінет географії, але його матеріально-технічна база недостатня , зокрема, для проведення практичних робіт; недостатнє поповнення дидактичним матеріалом, ІКТ ресурсом. Здобувачі освіти забезпечені підручниками, мають атласи й контурні карти. Учителька дбає про безпеку учнів, дотримується правил поведінки під час сигналу «Увага! Повітряна тривога». Відвідані уроки, спостереження за навчальною діяльністю учнів під час проведення практичних робіт в онлайн режимі, дає можливість зробити висновки, що більшість здобувачів освіти уміють грамотно, послідовно й логічно викладати свої думки, володіють фактичним матеріалом у межах програми, уміють знаходити додаткову інформацію, використовуючи різні джерела. Проте, слід зауважити, що не у всіх здобувачів освіти сформовані предметні компетенції роботи з картами, зокрема, контурними. Скорочення обсягу теоретичного матеріалу на користь практичної діяльності збільшує можливості для формування ключових і предметних компетентностей, зміщення акцентів зі знаннєвого на діяльнісний освітній результат. З огляду на суть зазначеного підходу , знання мають бути інструментом у розв’язанні життєвих проблем, засобом особистісного розвитку, соціалізації учнів, успішного професійного становлення та облаштування особистого життєвого шляху. Тому зміст навчального матеріалу з географії визначено з огляду на корисність, потрібність його за межами освітнього закладу.
Навчальний предмет географія передбачає формування ( у більшій чи меншій мірі) ключових компетентностей: спілкування державною мовою, іноземними мовами, математичну , компетентність у природничих науках і технологіях, інформаційно-цифрову, соціальну й громадянську, уміння вчитися впродовж життя, розвиває підприємливість, загальнокультурну грамотність, екологічну і здоровий спосіб життя.
Оцінювання результатів навчання здобувачів освіти з географії відбувається відповідно до Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів з навчального предмету географія з дотриманням норм академічної доброчесності.
Узагальнена таблиця результатів контролю знань з географії у 6-11 класах за І семестр 2022/2023 навчального року :

№ Клас Кількість учнів за списком Писали роботу Якісний показник
1 6-А 26 15 58%
2 6-Б 24 14 58%
3 7-А 22 14 60%
4 7-Б 18 18 73%
5 8 24 24 54%
6 9-А 17 16 88%
7 9-Б 17 13 61%
8 10-А 16 12 56%
9 10-Б 17 6 30%
10 11-А 18 12 61%
11 11-Б 15 7 47%

На підставі здійсненої перевірки, аналітичної довідки, поданих учителькою,

НАКАЗУЮ:
1.Викладання навчального предмету фізика визнати задовільним.
2. Учительці географії Карпінській Л.А.:
урізноманітнити форми й методи викладання географії, враховуючи змішану та дистанційну форми навчання;
2.1звернути увагу на методику виконання практичних робіт в умовах дистанційного навчання;
2.2 урізноманітнювати форми поточного контролю за засвоєнням нових знань.
2.3 проводити систематичне повторення вивченого навчального матеріалу в 9-11 класах з метою підготовки учнів до складання ЗНО (НМТ).
2.4 проводити індивідуальні консультації для учнів, які мають прогалини в знаннях з різних тем, особливо в умовах змішаного /дистанційного навчання;
2.5 поповнювати матеріальну базу кабінету географії;
2.6 формувати предметні компетентності роботи з картами.
3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступницю директора з НВР Віру Степанюк.

Директорка ліцею Людмила БІЛОШКУРСЬКА

=========

УКРАЇНА
УЛАНІВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ
УЛАНІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ
22032, с.Уланів вул. Соборна 12, Вінницька обл., Хмільницький р-н
тел.(04338) 3-13-92
e-mail: ulaniv.school@gmail.com
Наказ
від 27.12.2022 року № 224 – О
Про виконання Державного стандарту
з навчального предмету фізика
в 7-11 класах Уланівського ліцею
за І семестр 2022/2023 навчального року


Відповідно до річного , перспективного планів роботи Уланівського ліцею, з метою моніторингу якості знань з навчального предмету фізика протягом І семестру 2022/2023 навчального року було здійснено контроль за виконанням державного стандарту в 7-11 класах. За період здійснення контролю адміністрацією ліцею було проведено наступні заходи: відвідано уроки фізики,здійснено їх аналіз та самоаналіз ,проведено бесіди з учителями, перевірено необхідну документацію, проведено контрольні роботи. У 7-А, 7-Б класах навчальний предмет фізика викладає Комаровський В.У. .- учитель вищої кваліфікаційної категорії, вчитель-методист, 45 років педагогічного стажу.У 8,9-Б , 10-А, 10-Б класах навчальний предмет фізика викладає Тернавський О.Я.- учитель вищої кваліфікаційної категорії, старший вчитель, 23 роки педагогічного стажу. У 9-А класі навчальний предмет фізика викладає Ніколюк Є.В. .- учителька вищої кваліфікаційної категорії, 15 років педагогічного стажу. В 11-А, 11-Б класах навчальний предмет фізика викладає Паламар Б.М.- учитель вищої кваліфікаційної категорії,старший вчитель , 42 роки педагогічного стажу.
Одним із пріоритетних завдань з навчального предмету фізика є реалізація засобами фізичної освіти ідеї взаємодії людини –природи – суспільства, яка характеризується такими аспектами , як розкриття значення фізичних методів у формуванні наукового світогляду , сучасної фізичної картини світу; висвітлення ролі новітніх теоретичних напрацювань як наукової основи виробництва; використання фізичних знань у суміжних дисциплінах; демонстрація конкретного застосування фізики в житті соціуму; пояснення впливу розвитку суспільства на стан навколишнього середовища.
У 2022/2023 навчальному році вивчення фізики у 7-9 класах здійснюється за навчальною програмою , Фізика. 7-9 класи. Оновлена навчальна програма, затверджена наказом МОН України від 07.06.2017 р. № 804.Фізика і астрономія 10-11 класи затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04. 2018 № 408 у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 28.11.2019 № 1493 зі змінами); ( авторський колектив під керівництвом Локтєва В.М.).
У ході співбесіди з учителями фізики було з’ясовано, що вони дотримуються організаційних, дидактичних, психологічних, психотерапевтичних, санітарно-гігієнічних та етичних вимог проведення уроків. Уроки проводяться за розкладом, відповідно до навчального плану на 2022/2023 навчальний рік. Усі здобувачі освіти забезпечені підручниками. Уроки проводяться відповідно до тематичного планування. Програма навчального предмету фізика передбачає поділ на навчальні теми з відповідною кількістю відведених годин. До прикладу, в 11 класі на вивчення теми «Електродинаміка» відведено 19 годин. Передбачено також експериментальні роботи, лабораторні, самостійні та контрольні. Учителі подали аналітичні довідки щодо виконання цих видів робіт, їх результативності та якісний показник навчальних досягнень ( Додаток).
Вивчення теоретичного матеріалу як правило опирається на фундамент практичних знань, здобутих на основі практичних, експериментальних робіт. Учителі використовують інтерактивні форми й методи роботи, особливо актуальним це стало в період змішаної форми навчання, яка превалює у 2022/2023 навчальному році. Учителі також при формуванні дослідницьких компетентностей використовують роботу в групах. Скорочення обсягу теоретичного матеріалу на користь практичної діяльності збільшує можливості для формування ключових і предметних компетентностей, зміщення акцентів зі знаннєвого на діяльнісний освітній результат. З огляду на суть зазначеного підходу , знання мають бути інструментом у розв’язанні життєвих проблем, засобом особистісного розвитку, соціалізації учнів, успішного професійного становлення та облаштування особистого життєвого шляху. Тому зміст навчального матеріалу з фізики визначено з огляду на корисність, потрібність його за межами освітнього закладу.
Навчальний предмет фізика передбачає формування ( у більшій чи меншій мірі) ключових компетентностей: спілкування державною мовою, іноземними мовами, математичну , компетентність у природничих науках і технологіях, інформаційно-цифрову, соціальну й громадянську, уміння вчитися впродовж життя, розвиває підприємливість, загальнокультурну грамотність, екологічну і здоровий спосіб життя.
Оцінювання результатів навчання здобувачів освіти з фізики відбувається відповідно до Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів з навчального предмету фізика з дотриманням норм академічної доброчесності.
Узагальнена таблиця результатів контролю знань з фізики у 7-11 класах за І семестр 2022/2023 навчального року :
№ Прізвище,ім’я учителя Клас Кількість учнів за списком Писали роботу Якісний показник
1 Комаровський В.У. 7-А 22 22 45%
2 Комаровський В.У. 7-Б 18 18 39%
3 Тернавський О.Я. 8 24 24 83%
4 Тернавський О.Я. 9-Б 17 17 30%
5 Ніколюк Є.В. 9-А 17 17 82%
6 Тернавський О.Я. 10-А 16 16 68,7%
7 Тернавський О.Я. 10-Б 17 17 53%
8 Паламар Б.М. 11-А 18 17 67%
9 Паламар Б.М. 11-Б 15 15 77%
На підставі здійсненої перевірки, аналітичних довідок, поданих учителями,

НАКАЗУЮ:
1.Викладання навчального предмету фізика визнати задовільним.
2. Учителям фізики Комаровському В.У.,Паламару Б.М., Тернавському О.Я.,Ніколюк Є.В.: урізноманітнити форми й методи викладання фізики , враховуючи змішану та дистанційну форми навчання;
2.1звернути увагу на методику виконання лабораторних робіт в умовах дистанційного навчання;
2.2 урізноманітнювати форми поточного контролю за засвоєнням нових знань.
2.3 проводити повторення вивченого навчального матеріалу з метою підготовки учнів до складання ЗНО (НМТ).
2.4 проводити індивідуальні консультації для учнів, які мають прогалини в знаннях з різних тем.
3. Учителю фізики Комаровському В.У. приділити особливу увагу засвоєнню навчального матеріалу учнями 7-х класів, які починають вивчення предмету.
4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступницю директора з НВР Віру СТЕПАНЮК.

Директорка ліцею Людмила БІЛОШКУРСЬКА

============

УКРАЇНА
УЛАНІВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ
УЛАНІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ
22032, с.Уланів вул. Соборна 12, Вінницька обл., Хмільницький р-н
тел.(04338) 3-13-92
e-mail: ulaniv.school@gmail.com
Наказ
від 26.12.2022 року № 222 – О
Про виконання Державного стандарту
з інтегрованого курсу «Я досліджую світ»
у 1-4 класах за І семестр 2022/2023 навчального року


Відповідно до річного , перспективного планів роботи Уланівського ліцею, з метою моніторингу якості знань з навчального предмету я досліджую світ протягом І семестру 2022/2023 навчального року було здійснено контроль за виконанням державного стандарту в 1-4 класах. За період здійснення контролю адміністрацією ліцею було проведено наступні заходи: відвідано уроки ЯДС,здійснено їх аналіз та самоаналіз, проведено бесіди з учителями, перевірено необхідну документацію. У 1-А класі навчальний предмет ЯДС викладає Тернавська Н.О.- учителька вищої кваліфікаційної категорії, старший вчитель, 28 років педагогічного стажу. У 1-Б класі навчальний предмет ЯДС викладає Сеник Л.В.- учителька вищої кваліфікаційної категорії, 35 років педагогічного стажу. У 2 класі навчальний предмет ЯДС викладає Лубова О.Л.- учителька вищої кваліфікаційної категорії, 32 роки педагогічного стажу. У 3 класі навчальний предмет ЯДС викладає Федоришина С.І.- учителька вищої кваліфікаційної категорії, 33 роки педагогічного стажу. У 4 класі навчальний предмет ЯДС викладає Тимощук Є.А. – учителька вищої кваліфікаційної категорії, 35 років педагогічного стажу.
Типова освітня програма початкової школи окреслює рекомендовані підходи до планування й організації єдиного комплексу освітніх компонентів для досягнення учнями обов’язкових результатів навчання, визначених Державним стандартом початкової освіти. Інтегрований курс ЯДС вивчається за типовою освітньою програмою, розробленою під керівництвом Шияна Р.Б. Інтегрований курс «Я досліджую світ» повністю реалізує зміст освітніх галузей Стандарту початкової школи: «Громадянської , соціальної, здоров’язбережувальної», «Природничої» із залученням змісту інших галузей: технологічної, мовно-літературної, математичної, мистецької.цей інтегрований курс відіграє важливу роль у розвитку пізнавального ставлення до природи, бо він розглядає природу як єдине матеріальне ціле в її розвитку в часі та просторі. Природничі знання молодших школярів є підґрунтям для вивчення природничих дисциплін – фізики, біології, хімії, географії, екології – в старшій школі. Він має на меті розширити елементарні знання учнів про предмети і явища природи та соціуму, зв’язки між живою й неживою природою, впливом людини на природу. Передбачає формування дослідницьких навичок, умінь аналізувати, оцінювати, систематизувати, узагальнювати об’єкти та явища, визначати закономірність зв’язків між ними.
У ході співбесіди з учителями 1-4 класів було з’ясовано, що вони дотримуються організаційних, дидактичних, психологічних, психотерапевтичних, санітарно-гігієнічних та етичних вимог проведення уроків. На уроках ЯДС використовують методику «6 цеглинок», « щоденні 5», інтерактивні форми: кооперативне навчання, дослідницькі, інформаційні, мистецькі проекти. Сюжетно-рольові ігри, ситуаційні вправи, онланй та реальні екскурсії. Залучають учнів до активної взаємодії через гру, спільну працю, пізнання, спілкування, створюють ситуації успіху. Учителі широко практикують метод дослідження, з яким учні знайомляться ще у 1 класі. Починають вони зі спостереження за дослідами. Під час демонстрації дослідів учителі показують, як треба працювати з об’єктами природи, як і для чого проводити спостереження; важливо сфокусувати увагу на послідовності проведення дослідів, фіксації їх результатів, робити висновки.
Оцінювання результатів навчання в початкових класах має формувальний характер, здійснюється вербально, що передбачає активне залучення учнів до самоконтролю й самооцінювання. Така форма оцінювання передбачає спостереження учителем за навчальним поступом кожного учня з перших днів навчання.
На підставі здійсненої перевірки, аналітичних довідок, поданих учителями,

НАКАЗУЮ:
1.Викладання інтегрованого курсу «Я досліджую світ» у 1-4 класах Уланівського ліцею визнати задовільним.
2. Учителям початкових класів: Тернавській Н.О., Сеник Л.В., Федоришиній С.І., Тимощук Є.А. – урізноманітнити форми й методи викладання інтегрованого курсу «Я досліджую світ», враховуючи змішану та дистанційну форми навчання.

Директорка ліцею Людмила БІЛОШКУРСЬКА

============

УКРАЇНА
УЛАНІВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ
УЛАНІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ
22032, с.Уланів вул. Соборна 12, Вінницька обл., Хмільницький р-н
тел.(04338) 3-13-92
e-mail: ulaniv.school@gmail.com
Наказ
від 26.12.2022 року № 221 – О
Про підсумки методичної роботи
за І семестр 2022-23 навчального року


У процесі методичної роботи здійснюється підвищення наукового рівня вчителя, його підготовка до засвоєння змісту нових програм і технологій, їх реалізації, постійне ознайомлення з досягненнями психолого-педагогічних дисциплін і методик викладання, вивчення і впровадження у шкільну практику передового педагогічного досвіду.
У 2022- 2023 навчальному році педагогічний колектив розпочав роботу над методичною темою „Формування життєвої компетенції учасників освітнього процесу в умовах Нової української школи ”, розрахованої на п’ять років.
Колектив Уланівського ліцею та гімназій філій працює над виконанням освітніх завдань, передбачених Стратегією розвитку закладу на 2020-2025 рр. Особливістю цього року є продовження освітнього процесу в умовах введення правового воєнного стану, оголошеного Указом Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 року, з початку повномасштабного вторгнення російських окупаційних військ на територію України. Одним із пріоритетних завдань – поруч із наданням якісних освітніх послуг – стало створення безпечних умов навчання. З цією метою було запропоновано здобувачам освіти та їхнім батькам (опікунам) обрати ту форму навчання, яка б надавала найбільш безпечні можливості навчання. Тому в І семестрі 2022/23 навчального року переважна більшість здобувачів освіти обрали змішану форму навчання, яка здійснювалася з урахуванням можливостей наповнюваності сховища.
Відповідно до структури методичної роботи в Уланівській територіальній громаді ( наказ відділу освіти, науки, молоді та спорту Уланівської сільської ради № 39 від 26.08.2022 року «Про організацію методичної роботи в закладах освіти Уланівської територіальної громади») на базі Уланівського ліцею функціонують методичні об’єднання:
– вчителів української мови та літератури, (керівник Дрончак Л.Г.)
– вчителів фізико-математичного циклу (керівник Межвінська О.М.)
– учителів початкових класів(керівник Тернавська Н.О.)
– класних керівників(керівник Лешко О.Я.)
Засідання були проведені переважно в онлайн режимі. На засіданнях МО розглядаються питання про використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому процесі, питання роботи з обдарованими дітьми, питання мотивації навчальної діяльності школярів, роботи з підвищення ефективності підготовки до ЗНО; особливостей роботи в умовах НУШ; питання розвитку у школярів уваги, пам’яті, творчих задатків, особистісно орієнтованого навчання, розв’язувалися проблеми роботи з дітьми з особливими освітніми потребами.
Під час роботи методичних об’єднань опрацьовувались нормативні документи, вчителі ділились досвідом роботи з питання впровадження інноваційних, інформаційно-комунікаційних технологій на уроках предметів суспільно-гуманітарного циклу та природничо-математичного, у початкових класах; роботи в умовах НУШ; питання виховання у школярів національної самосвідомості, загальнолюдських моральних цінностей, здорового способу життя; безпечного навчання в умовах введення воєнного стану. Розглядалися питання роботи із обдарованими дітьми, питання інклюзивного навчання.
Відповідно до річного та перспективного планів роботи у поточному навчальному році було проведено:

Оперативну нараду : Мета, засоби та основні напрямки методичної роботи в 2022/2023 н.р. щодо реалізації І етапу методичної теми.
Педагогічну раду: «Формування ключових і предметних компетентностей в умовах реалізації завдань Нової української школи»
У 2022 – 23 навчальному році, відповідно до Типового положення про
атестацію педагогічних працівників, черговій атестації підлягають учителі:
1. Білошкурська Людмила Василівна Учителька історії, основ правознавства, захисту України
2. Білошкурська Людмила Василівна директор
3. Карпінська Лариса Анатоліївна Учителька географії
4. Мельник Алла Василівна Учителька трудового навчання та технологій
5. Мельник Алла Василівна Вихователька групи подовженого дня
6. Тимощук Євгенія Анатоліївна Учителька початкових класів
7. Українець Галина Максимівна Шкільний бібліотекар
8. Жданюк Микола Васильович Учитель початкових класів
9. Жданюк Микола Васильович Учитель основ здоров’я , інформатики
10. Жданюк Микола Васильович Вихователь групи подовженого дня
11. Земляна Оксана Сергіївна Учителька початкових класів
12. Мельник Юлія Мечиславівна Учителька української мови та літератури
13. Процюк Марина Михайлівна Учителька англійської мови
14. Сікорська Валентина Борисівна Учителька початкових класів, трудового навчання, образотворчого мистецтва
15. Шатківська Аліна Григорівна Учителька біології
16. Водзінська Іра Іванівна Учителька початкових класів
17. Бойко Лідія Олександрівна Учителька української мови та літератури, мистецтва
18. Шевцова Лариса Іванівна Учителька англійської мови
19. Захарчук Валентина Михайлівна Учителька початкових класів
20. Гнатюк Галина Михайлівна Учителька початкових класів
21. Вітюк Наталія Миколаївна Учителька початкових класів
22. Гутнік Тетяна Миколаївна Учителька географії
23. Нагорнюк Леся Іванівна Учителька початкових класів

Протягом І семестру були проведенні відкриті онлайн уроки з використанням інтерактивних технологій навчання:
№ Прізвище, ім’я учителя Тема уроку Клас Дата
1 Шевцова Л.І. Тварини 1 20.12.22
2 Вітюк Н.М. Читання вголос коротких текстів 1 26.11.22
3 Захарчук В.М. Письмове ділення з остачею 4 18.10.22
4 Бойко Л.О. Життя і творчість Григорія сковороди 9 21.10.22
5 Бойко Л.О. Течії та напрямки модернізму. Постмодернізм 9 13.12.22
6 Жданюк М.В. Безпека харчування 7 01.12.22
7 Процюк М.М. Здоровя. Засвоєння лексичного матеріалу 7 21.11.22
8 Водзінська І.І. Цифра 9. Рахунок 1 01.12.22

9 Сікорська В.Б. Сучасний дизайн інтер’єру 8 28.11.22
10 Сікорська В.Б. Створення м’якої іграшки 5 16/11/22

На педагогічній раді №4 від 22.11.22 року розглядалося питання особливостей адаптації учнів 1-Х, 5-Х класів НУШ до навчання в умовах воєнного стану.
Продовжили роботу Команди супроводу дітей з особливими освітніми потребами: учениці 1-Б класу Шафір Валентини, учениці 4-класу Хотинюк Дар’ї , учня 6-Б класу Ткачука Богдана, яка працює відповідно до ІПР.
Якісний склад педагогічного колективу постійно змінюється в позитивну сторону, що, безперечно, впливає на якість навчально-виховного процесу.
Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 року № 800 «Про Порядок підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників» у поточному навчальному році усі педагогічні працівники Уланівського ліцею та гімназій філій продовжать курсову підготовку на базі ВАНО за графіком, укладеним цією науковою установою. Відповідно до цієї ж постанови педагогічні працівники здійснювали підвищення кваліфікації на освітніх платформах «На урок», «Всеосвіта», «ЕдЕра», про що було ухвалено відповідне рішення на педагогічних радах.
З метою подальшого удосконалення роботи з педагогічними працівниками освітнього закладу підвищення рівня методичної роботи

Н А К А З У Ю:

1.У ІІ семестрі 2022 -2023 навчального року продовжити роботу над методичною темою: „Формування життєвої компетенції учасників освітнього процесу в умовах Нової української школи ”.
2. Продовжити роботу методичних об’єднань:
– вчителів початкових класів (керівник Тернавська Н.О.)
– класних керівників (керівник Лешко О.Я.)
– вчителів української мови, української (керівник Дрончак Л.Г.)
– вчителів фізико-математичного циклу (керівник Межвінська О.М.)
3. Продовжити атестацію педагогічних працівників відповідно до плану.
4. Методичний кабінет освітнього закладу поповнювати матеріалами передового педагогічного досвіду вчителів.
5. Продовжити роботу по створенню Банку авторських уроків вчителів школи з використанням інноваційних технологій.
6. Продовжити проходження курсової підготовки згідно складеного графіка.
7. Постійно проводити інструктивно-методичні наради, методичні оперативки для вчителів з метою ознайомлення з нормативними документами, з новинками методичної і педагогічної літератури.
8. Проводити із педагогами тижні педагогічної майстерності, педагогічні читання.
9. Залучати педагогічний колектив до вебінарів, інтернет-марафонів, онлайн-семінарів, курсів, які допомагають впроваджувати в практику ідеї Нової української школи.
10. У ІІ семестрі 2022-23 навчального року продовжити роботу з формування внутрішньої системи забезпечення якості освіти.

Директор ліцею Людмила БІЛОШКУРСЬКА

=======

УКРАЇНА
КЗ “ОПОРНИЙ ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ  І-ІІІ СТУПЕНІВ c. УЛАНІВ”
УЛАНІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ХМІЛЬНИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
22032, с.Уланів вул. Соборна 12, Вінницька обл., Хмільницький р-н
тел.(04338) 3-13-92
e-mail: ulaniv.school@gmail.com
Наказ
від 31.08.2022 року № 114 – о
Про  затвердження складу методичної ради закладу освіти

Відповідно до структури методичної роботи КЗ «ОЗЗСО І-ІІІ ступенів с.Уланів», на виконання рішення педагогічної ради №1 від 31.08.2022 року
НАКАЗУЮ:
1.Затвердити персональний склад методичної ради КЗ «ОЗЗСО І-ІІІ ст..с.Уланів»:
Степанюк Віра Анатоліївна – заступниця директора з навчально-виховної роботи, голова
Білошкурська Людмила Василівна – директорка закладу освіти, член методичної ради
Вигівська Інна Анатоліївна – учителька хімії та біології, учителька вищої кваліфікаційної категорії, член методичної ради
Гамага Тетяна Петрівна – шкільний психолог
Дорош Микола Никифорович – учитель історії, учитель вищої кваліфікаційної категорії, заслужений учитель України, член методичної ради
Дрончак Леся Григорівна – керівниця міжшкільного методичного об’єднання учителів української мови та літератури член методичної ради
Дейничук Віра Михайлівна – учителька української мови і літератури, учителька вищої кваліфікаційної категорії, член методичної ради
Комаровська Тетяна Василівна – учителька математики, учителька вищої кваліфікаційної категорії, член методичної ради
Межвінська Ольга Миколаївна – учителька математики, учителька вищої кваліфікаційної категорії, член методичної ради
Тернавська Наталія Олександрівна – учителька початкових класів, керівниця шкільного методичного об’єднання вчителів початкових класів.

Директорка закладу освіти Людмила БІЛОШКУРСЬКА

==============

УКРАЇНА
КЗ “ОПОРНИЙ ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ  І-ІІІ СТУПЕНІВ c. УЛАНІВ”
УЛАНІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ХМІЛЬНИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
22032, с.Уланів вул. Соборна 12, Вінницька обл., Хмільницький р-н
тел.(04338) 3-13-92
e-mail: ulaniv.school@gmail.com
Наказ
від 31.08.2022 року № 113 – о
Про  організацію методичної роботи
в КЗ «ОЗЗСО І-ІІІ ступенів с.Уланів»  

та філіях у  2022 -2023  н.р.

Якість освітнього процесу школи, його результати залежать від учителя, його теоретичної підготовки та методичної майстерності. У процесі методичної роботи здійснюється підвищення наукового рівня вчителя, його підготовка до засвоєння змісту нових програм і технологій їх реалізації, постійне ознайомлення з досягненнями психолого-педагогічних дисциплін і методик викладання, вивчення і впровадження у шкільну практику передового педагогічного досвіду.
У 2022 -23 навчальному році педагогічний колектив розпочинає роботу над методичною темою „Підвищення професійних та життєвих компетентностей учасників освітнього процесу в умовах Нової української школи ”.
Пріоритетними завданнями освітнього закладу на 2022 – 2023 навчальний рік визначено:
1. Забезпечити реалізацію права громадян на здобуття базової середньої освіти відповідно до навчальних планів;
2. Формувати особистості школяра, готового до неперервної освіти, з розвиненими професійно-трудовою, суспільно-правовою, сімейно-побуто-вою, культурно-дозвіллєвою, особистісно-етичною сферами компетентності;
3. Розвивати здібності та обдарування дитини, її наукового світогляду оновлення змісту освіти, розробка й апробація нових педагогічних технологій, методів і форм навчання та виховання;
4. Продовжувати вивчати та застосовувати елементи інноваційних технологій, інтерактивних методів навчання
5. Працювати над укомплектуванням уроку як засобу розвитку творчої особистості вчителя й учня, над інформатизацією освітнього процесу;
6. Створити належні умови для адаптації до навчання в НУШ учням 1-4 та основній школі 5–их класів;
7. Забезпечити якісну підготовку та проведення ДПА, ДПА у формі ЗНО -23
8. Забезпечити подальший розвиток учнівського самоврядування, широкого залучення його до вирішення питань організації освітнього процесу, розвитку громадянської активності, організації здорового способу життя.
9. Здійснювати роботу щодо поліпшення умов виховання, навчання та оздоровлення, матеріального забезпечення та захисту прав дітей з особливими освітніми потребами, здобувачів освіти з категорії тимчасово переміщених осіб.
10. Підготувати гідного представника свого народу, який усвідомлює свою належність до нього та пишається цим, розуміє свою етнічну відмінність від представників інших народів, любить рідну землю, мову й культуру, дбає про її поступ і готовий до захисту її від чужих посягань, переконаний, що найповніший розквіт нації можливий лише у власній державі. У зв’язку з цим усвідомлює закономірність захисту і зміцнення власної держави.

Відповідно до наказу відділу освіти, науки, молоді та спорту Уланівської сільської ради № 39 від 26.08.2022 року «Про організацію методичної роботи в закладах освіти Уланівської територіальної громади» в умовах воєнного стану на базі КЗ»ОЗЗСО І-ІІІ ст.. с.Уланів працюватимуть міжшкільні методичні об’єднання :
– вчителів української мови та літератури, зарубіжної літератури (керівник Дрончак Л.Г.
– вчителів фізико-математичного циклу (керівник Ніколюк Є.В.)
-учителів зарубіжної літератури ( керівник Девізорова Л.Ю.)
– учителів історії, права ( керівник Кирильчук Т.П.)
– учителів фізичної культури ( керівник Кирильчук О.С.)
– учителів трудового навчання ( керівник Мельник А.В.)
У 2022-2023 році продовжать працювати шкільні методичні об’єднання вчителів початкових класів ( керівник Тернавська Н.О.); класних керівників ( керівник Лешко О.Я.).
На засіданнях методичних об’єднань розглядатимуться питання про використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому процесі, дистанційного навчання в умовах воєнного стану; питання роботи з обдарованими дітьми, питання мотивації навчальної діяльності школярів, роботи з підвищення ефективності підготовки до ЗНО; особливостей роботи в умовах НУШ початкової школи та учнів 5-их класів; ; питання розвитку у школярів уваги, пам’яті, творчих задатків, особистісно орієнтованого навчання,особливості роботи з дітьми з особливими освітніми потребами.
Під час роботи методичних об’єднань опрацьовувались нормативні документи, вчителі ділились досвідом роботи з питання впровадження інноваційних, інформаційно-комунікаційних технологій на уроках предметів суспільно-гуманітарного циклу та природничо-математичного, у початкових класах; роботи в умовах НУШ; питання виховання у школярів національної самосвідомості, загальнолюдських моральних цінностей, здорового способу життя. Розглядалися питання роботи із обдарованими дітьми, а також із дітьми, що потребують додаткової педагогічної уваги, питання інклюзивного навчання
Відповідно до річного та перспективного планів роботи у поточному навчальному році планується провести:

 Оперативну нараду : Мета, засоби та основні напрямки методичної роботи в 2022/2023 н.р. щодо реалізації І етапу методичної теми.
 Методичну раду: Моніторинг пізнавальної самостійності і творчих здібностей учнів: проблеми, досвід, реалізація і перспективи педагогічної практики.
 Педагогічну раду: «Формування компетентностей саморозвитку і самоосвіти в умовах реалізації Нової української школи».
 Педагогічну раду: «Професійна компетентність учителя НУШ як рівень його професійної майстерності»
 Проведення підсумків моніторингів якості освіти учнів «Результати моніторингу за 2022 – 2023 н.р.»

У 2022 – 23 навчальному році, відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників, черговій атестації підлягають учителі:
Білошкурська Л.В. – учителька історії, основ правознавства, основ захисту України.
Карпінська Лариса Анатоліївна – учителька географії.
Мельник Алла Василівна – учителька трудового навчання, технологій, вихователька ГПД.
Тимощук Євгенія Анатоліївна – учителька початкових класів.
Українець Галина Максимівна – шкільний бібліотекар.
В освітньому закладі буде проведена система відкритих уроків з використанням інтерактивних технологій навчання, тестових технологій в дистанційному режимі на освітній платформі Meet. Учителі , які атестуються, поділяться педагогічними знахідками, проведуть майстер-класи, відкриті виховні заходи. Буде поповнюватися Банк даних авторських уроків вчителів, створюватися електронні портфоліо . У методичному кабінеті школи створено постійно діючу виставку передового педагогічного досвіду вчителів школи, ними створені методичні папки, портфоліо, інтерактивні презентації власного педагогічного досвіду.
У 2022 -23 навчальному році в школі планується проведення планових засідань Команди супроводу дітей з особливими освітніми потребами; психолого-педагогічні консиліуми з питань психологічної адаптації школярів-першокласників, учнів 5-их
Класів НУШ. Якісний склад педагогічного колективу постійно змінюється в позитивну сторону, що, безперечно, впливає на якість навчально-виховного процесу.
Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 року № 800 «Про Порядок підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників» у поточному навчальному році усі педагогічні працівники КЗ «ОЗЗСО І-ІІІ ступенів с.Уланів» та філій продовжать курсову підготовку на базі ВАБО за графіком, укладеним цією науковою установою та інших платформах.
З метою подальшого удосконалення роботи з педагогічними працівниками освітнього закладу, підвищення рівня методичної роботи

Н А К А З У Ю:

1.У 2022 -20123 навчальному році розпочати роботу над методичною темою: „Підвищення професійних та життєвих компетентностей учасників освітнього процесу в умовах Нової української школи ”.
2. Продовжити роботушкільних методичних об’єднань:
– вчителів початкових класів (керівник Тернавська Н.О.)
– класних керівників (керівник Лешко О.Я.)
3. Заступнику директора школи з навчально-виховної роботи Степанюк В.А. провести заняття з керівниками МО з питання планування роботи з урахуванням методичної теми, над якою буде працювати педагогічний колектив школи у 2022 -23 навчальному році.
4. Методичний кабінет школи поповнити матеріалами передового педагогічного досвіду вчителів школи , е-портфоліо.
5. Продовжити роботу по створенню Банку авторських уроків вчителів школи з використанням інноваційних технологій.
6. Залучити вчителів школи до проходження курсової підготовки згідно складеного графіка.
7. Постійно проводити інструктивно-методичні наради, методичні оперативки для вчителів з метою ознайомлення з нормативними документами, з новинками методичної і педагогічної літератури.
8. Залучати педагогічний колектив до вебінарів, інтернет-марафонів, онлайн-семінарів, курсів, які допомагають впроваджувати в практику ідеї Нової української школи.
Директор закладу освіти Людмила БІЛОШКУРСЬКА